EuroMediCare / RODO

RODO


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A
  z siedzibą Wrocław 54-144, ul. Pilczycka 144-148 (dalej: Spółka, administrator danych).
 • Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem:  EMC Instytut Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław  lub mailowo pod adresem : iod@emc-sa.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na EMC związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których Państwo korzystają przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu:

  – udzielania świadczeń zdrowotnych;
  – prowadzenia dokumentacji medycznej;
  – udostępniania dokumentacji medycznej Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Państwa;
  – weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji Państwa dotyczących;
  – rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

  c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EMC (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:

  – umawiania i odwoływania wizyt w naszych jednostkach medycznych m.in. za pośrednictwem naszego portalu internetowego oraz podanych przez Państwa przy rejestracji numeru telefonu lub adresu e-mail;
  – zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia w placówkach Spółki, w tym przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren placówek Spółki;
  – informowania o nowych usługach medycznych, innowacyjnych rozwiązaniach i udogodnieniach dla naszych Pacjentów;
  – prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań EMC i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami EMC;
  – monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez EMC usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i badania zadowolenia Pacjentów z usług EMC jeżeli wyrazili Państwo zgodę na takie rozmowy telefoniczne;
  – prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  – wewnętrznego raportowania w ramach grupy kapitałowej EMC, w tym sprawozdawczości zarządczej;
  – prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby;
  Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych, natomiast odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie EMC, w tym:

  – podmioty wspierające EMC w świadczeniu usług medycznych – np. dostawcy sprzętu medycznego,
  – nasi podwykonawcy, którzy wykonują niektóre świadczenia medyczne w naszym imieniu,
  – zewnętrzni dostawcy usług IT, obsługujący nasze systemy informatyczne,
  – kancelarie prawne wspierające nas w obsłudze prawnej.

  b) podmioty z grupy kapitałowej EMC w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych, raportowych i administracyjnych;

  c) podmioty publiczne np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

  d) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (przykładowo możemy poprosić Państwa o wykonanie niektórych badań lub określonego zabiegu u naszego partnera);

  e) (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) towarzystwa ubezpieczeniowe np. w związku z przystąpieniem przez Państwa do ubezpieczenia grupowego, którego EMC jest stroną.

 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  a) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a,b,c – przez okres świadczenia usługi medycznej lub obowiązywania umowy oraz później przez okres wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej oraz prawa podatkowego, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa o przedawnieniu roszczeń, a w odniesieniu do monitoringu – przez okres do 30 dni od momentu zarejestrowania wizerunku;

  b) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres trwania świadczenia usługi medycznej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i świadczeń medycznych EMC (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług).

  Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa danych, jak choćby przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tych przypadkach konieczność podania nam danych osobowych wynika z przepisów prawa.
  W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
ikna kontakt telefoniczny
usługi nfz
ikona kontakt telefoniczny
usługi prywatne